Algemene Voorwaarden

1. Welkom op www.2ejachtsite.eu

Deze algemene voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.2ejachtsite.eu (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de "Website"), op de dienstverlening die door www.2ejachtsite.eu wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.2ejachtsite.eu aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening www.2ejachtsite.eu is een online handelsplatform, waarin vraag en aanbod over heel België en Nederland bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties.
Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan jachtsite.eu raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de algemene voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen. jachtsite.eu wordt u aangeboden door Deca Design B.V.B.A., een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Varentstraat 50 – 8572 Kaster met BTW-nummer BE0466-587-024

1.1 Minderjarigen

Aanbiedingen enkel mogelijk op basis van een geldig jachtverlof, sportschutterslicentie of vergunning model 4 voor vuurwapens. Bij luchtdrukwapens moet men minimum 18 jaar oud zijn. Geen toegang voor minderjarigen, geen aanbiedingen aan minderjarigen. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing zonder enige uitzondering. Jachtsite.be biedt enkel een platform om vraag en aanbod samen te brengen en koopt, noch verkoopt zelf wapens, munitie en/of optiek. Conform art. 19 van de Wapenwet kan de verkoop van wapens niet online gesloten worden. Verkoop op afstand is niet mogelijk. Geen enkel wapen mag verzonden worden.
Alle advertenties zijn ter kennisgeving van verkoop en de verkoop zelf, kan enkel bij de kopers/verkopers thuis.

1.2 Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.
Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit kader wenst jachtsite.eu uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op te vestigen dat het volgens deze algemene voorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld 'harvesting') of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van jachtsite.eu om.

2. Overeenkomst

2.1 overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen jachtsite.eu en Adverteerder

2.1.1 De Bezoeker kan op de Website advertenties ("Zoekertjes") van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website.
2.1.2 Via de knop ‘Plaats gratis Zoekertje’ kan de Adverteerder een Zoekertje opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van het Zoekertje kan de Adverteerder dit Zoekertje te allen tijde wijzigen. Het plaatsen van Zoekertjes is altijd gratis.
2.1.3 Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen jachtsite.eu en de Adverteerder (de "Zoekertjesovereenkomst") tot stand bij gratis Zoekertjes.
2.1.4 Zoekertjes blijven op de Website staan, mits aan de algemene voorwaarden is voldaan tot wanneer de Adverteerders hun Zoekertjes zelf hebben verwijderd.
2.1.5 Zoekertjes dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van het Zoekertje of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige Zoekertjesovereenkomst ten einde.
2.1.6 jachtsite.eu bewaart alle gegevens van iedere Zoekertjesovereenkomst zolang de Persoonlijke Pagina van de Adverteerder niet verwijderd is.

2.2 Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website

2.2.1 Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, kunnen deze door jachtsite.eu verwijderd worden:

a. Opmaak Zoekertje:

i. Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van zijn Zoekertje kan de Adverteerder de afdeling, rubriek en categorie waaronder dit Zoekertje geplaatst werd, te allen tijde wijzigen.
ii. In Zoekertjes met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
iii. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands op jachtsite.eu opgesteld te worden.
iv. De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
v. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven.
vi. Foto's bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Zoekertjes te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
vii. Zoekertjes mogen slechts éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht de gebruikte Persoonlijke pagina. Zoekertjes mogen niet opnieuw geplaatst worden. Zoekertjes die toch opnieuw geplaatst worden, kunnen door onze bezoekers als spam ervaren worden. Indien wij hiervan een melding ontvangen van bezoekers van jachtsite.eu, kunnen deze zoekertjes mogelijks van de website verwijderd worden.
viii. Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.

b. Niet toegestane Zoekertjesinhoud:

i. Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
ii. Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
iii.Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
iv. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Zoekertjes vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4.

2.2.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.3 Waarderingen

2.3.1 Enkel een geregistreerde Bezoeker kan het aan- of verkoopgedrag van andere Bezoekers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere Bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een Bezoeker blijven bij diens profiel staan.

2.3.2 jachtsite.eu kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:
a. waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
b. waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een Bezoeker;
c. waarderingen gegeven door Bezoekers die bepaalde regels of algemene voorwaarden overtreden hebben; en
d. Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

2.3.3 Indien bij uw profiel een waardering is geplaatst die beantwoordt aan één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden, dan kunt u daar een melding van maken.

2.4 Regels inzake prijzen in Zoekertjes

2.4.1 De Adverteerder mag in een Zoekertje nooit een online verkoop sluiten. Conform art. 19 van de Wapenwet kan de verkoop van wapens niet online gesloten worden. Verkoop op afstand is niet mogelijk. Geen enkel wapen mag verzonden worden. Alle advertenties zijn ter kennisgeving van verkoop en de verkoop zelf, kan enkel bij de kopers/verkopers thuis.
2.4.2 De Adverteerder moet in het prijsveld van het Zoekertje steeds de totale prijs vermelden. Adverteerders die als onderneming producten of diensten aan consumenten aanbieden, moeten in hun Zoekertjes totale prijzen, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- of portkosten en eventuele andere kosten, vermelden.

3. Rechten en plichten

3.1 De bezoeker

3.1.1 De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten"),

3.1.2 De Bezoeker verleent:
a. aan jachtsite.eu een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieërbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. jachtsite.eu behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

3.1.3 Indien jachtsite.eu of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

3.1.4 De Bezoeker mag geen producten of diensten in Zoekertjes op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:
i. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto's of schilderijen zonder toestemming van die derde; ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een jachtartikel dat is nagemaakt zonder toestemming van die derde;
of
b. in de titel en/of de tekst van een Zoekertje bijvoorbeeld slechts:
i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Zoekertje daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Zoekertje aangeboden worden;
of
c. in de titel van Zoekertjes de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

3.1.5 Niets wat in de algemene voorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de Dienst uit te breiden.

3.2 jachtsite.eu

3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden 3.2 jachtsite.eu en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst.

3.2.2 jachtsite.eu verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Dienst.

3.2.3 jachtsite.eu en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website

4.1 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van Zoekertjes, te publiceren:
i. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
iii.die (seksueel) intimiderend is;
iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
vii.waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
viii.die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
ix. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jachtsite.eu, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
xii.waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van jachtsite.eu, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten op de Website verboden of beperkt is; en
xiv. waarmee jachtsite.eu het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

4.2 De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Zoekertjes of 100 hyperlinks naar Zoekertjes, zoals het gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

4.3 De Bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van jachtsite.eu is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.4 Het is de Bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de Website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van jachtsite.eu is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.5 De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

5.1 Via de knop 'Meld Misbruik' kunt u ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de Website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden. U dient dan de volgende gegevens op het meldingsformulier aan te geven:
a. de reden van uw melding, samen met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde misbruik;
b. de link naar het betrokken Zoekertje; en
c. een verduidelijking dat de betrokken inhoud inbreuk maakt op uw privacy of enige andere rechten, en dat u over deze rechten beschikt en/of indien u van mening bent dat de inhoud inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten.

5.2 jachtsite.eu kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer - maar niet hiertoe beperkt - de volgende maatregelen nemen:
a. de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen, zoals zijn Zoekertje of Persoonlijke pagina.
b. het gebruik van de Dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
c. de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Privacybeleid, en in het bijzonder aan de Procureur des Konings, verstrekken.

5.3 jachtsite.eu behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

5.4 Doordat jachtsite.eu een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

jachtsite.eu is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten jachtsite.eu om.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking aansprakelijkheid jachtsite.eu

6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit jachtsite.eu iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:
a. het gebruik van de Dienst;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
c. onjuiste informatie op de Website;
d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website

6.1.2 jachtsite.eu is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

6.1.3 jachtsite.eu is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat jachtsite.eu niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.2 Wij geven geen garanties

6.2.1 jachtsite.eu kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

6.2.2 Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent jachtsite.eu daarom geen garantie over:
a. de juistheid en nauwkeurigheid van de Zoekertjes of andere berichten;
b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
c. de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
d. het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

6.2.3 jachtsite.eu verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

6.3 Wijzigingen van de Website, de Dienst van jachtsite.eu

6.3.1 jachtsite.eu behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

6.3.2 jachtsite.eu behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

6.4 Websites en diensten van derden

6.4.1 De Website, of de Dienst kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door jachtsite.eu
jachtsite.eu heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de algemene voorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de algemene voorwaarden van toepassing voor deze derden.
In geval u gebruik maakt van de Dienst of Applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de algemene voorwaarden van Google.

6.4.3 Door het gebruiken van de Website, of de Dienst vrijwaart u jachtsite.eu uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website of de Dienst of die daarin verwerkt zijn.
De Bezoeker vrijwaart jachtsite.eu dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Zoekertje; en
b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

7. Klachtenregeling

7.1 In geval van klachten over de werking van de Dienst kan de Bezoeker jachtsite.eu via het contactformulier of per e-mail (kristof@jachtsite.be) contacteren. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Dienst, aan jachtsite.eu meegedeeld te worden.

7.2 Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.

7.3 Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door jachtsite.eu bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

8. Overige bepalingen

8.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Zoekertjesovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.
8.2 Indien jachtsite.eu één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.
8.3 Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
8.4 De algemene voorwaarden en de Zoekertjesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen jachtsite.eu en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De algemene voorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van jachtsite.eu en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.
Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank in Kortrijk. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.
8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers jachtsite.eu via het contactformulier of per e-mail (kristof@jachtsite.be) contacteren.

© 2018 - by 2eJachtsite.eu
Powered by fireflies and SendaDesign